kvkk

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  Bu metin, Çağlar Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin (“Şirket”) müşterilerine ait kişisel verilerin Kanun çerçevesinde işlenmesi kapsamındaki Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu minvalde, metnin uygulama alanı, Şirket’in müşterileri ile ilişkili olan ve aşağıda detaylandırılan diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Şirket’ten hizmet aldığınız süre zarfında ve daha sonrasında işlenen verilerinize ilişkin prosedürleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Müşteri: Şirket’te ürün/hizmet alan gerçek kişileri,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanun’da yer alan sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

 1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Müşteri                                                                                                                                      
Kimlik Bilgisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, anne-baba adı gibi T.C. kimlik fotokopisinde yer alan diğer bilgiler, vergi levhası,
İletişim Bilgisi Ev adresi, posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon/cep telefonu
Sağlık Verisi Sağlık raporunda ve reçetede yer alan bilgiler
Finans Bilgisi IBAN numarası veya hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura detayında yer alan bilgiler
Müşteri İşlem Sözleşme bilgileri, mali bilanço bilgileri, tedarik edilen mal/hizmete ilişkin fatura detayında yer alan bilgileri
Hukuki İşlem Sözleşme bilgileri

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan siz müşterilerimizden, sizinle aramızdaki sözleşme ilişkisinden, yazılı form aracılığıyla, e-posta, posta, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar/bildirim yazıları ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen veriler şeklinde elde etmektedir.  Elde edilen kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve sizinle aramızdaki ilişkinin icrası ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması ve gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız hukuki sebepleri doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

 

 

 

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·       Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Sağlık Verisi ·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finans Bilgisi ·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·       Mal/hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·       Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Müşteri İşlem ·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·       Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki İşlem ·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) (i) kanunen yetkili kamu kurumlarına ve (ii) iş ortaklarına (mali müşavir, banka, avukatlık bürosu gibi) (yurt dışında ise iş ortaklarımıza/tedarikçilerimize) aktarılabilecektir.

 

Müşterilerimizin kişisel verileri yurt içindeki ve dışındaki iş ortaklarımıza/tedarikçilerimize aktarılma amaçları aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:

Aktarım Amacı
·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

 1. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesi olan “http://www.duymakistiyorum.com” bağlantısından “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket e-mail adresi “info@duymakistiyorum.com” ve telefon hattı olan “04623269931”  numarası üzerinden veya Şirket’in  “Kahramanmaraş Cad. Ticaret Mektep Sok Ustaömeroğlu İş Merkezi No:9 Kat 4 Ortahisar/Trabzon”  adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İlgili kişi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu Müşteri Aydınlatma Metni’ni eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı ve bilgilendirildiğimi beyan ederim.

 

Ad Soyad        : ______________

Tarih               : ______________

İmza                : ______________

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına Dair Açık Rıza Metni

Çağlar Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin (“Şirket”) tarafından; “Müşteri Aydınlatma Metni” içerisinde detaylandırılan sağlık bilgisine ilişkin verilerimin başta (a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (b) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, (d) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi olmak üzere Müşteri Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsam, sınır ve amaçlar dahilinde işlenmesini kabul ediyorum. 

 

Şirket tarafından; “Müşteri Aydınlatma Metni” içerisinde detaylandırılan; kimlik bilgilerimin, iletişim bilgileri, sağlık bilgilerimin, hukuki işlem bilgilerimin, finans bilgilerimin, müşteri işlem bilgilerimin başta (a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (b) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, (d) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi olmak üzere “Müşteri Aydınlatma Metni”nde yer alan kapsam, sınır ve amaçlarla yurt dışında yer alan Şirket’in birlikte çalıştığı iş ortaklarına/tedarikçilerine aktarılmasını kabul ediyorum.

 

Müşteri

Adı Soyadı      : _______________

Tarih               : _______________

İmzası             : _______________

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

23 Yıllık deneyimi ile birçok işitme cihazı tecrübesi olan işletmemiz, size en uygun cihazı, özel anlaşmalarla en uygun koşullarda sağlamaktadır.

Çok memnun kaldım. Sizinle çok güzel ilgileniyorlar.Güler yüzlü çalışanlarıyla olsun fiyat performans açısından olsun çok memnun kaldığım bir yer. Tavsiye ederim

placeholder
Merter K.

İşitme Sağlığı, Cihaz Teknolojisi, Bakım ve Uyum  konularında sıkca sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz

3 Kolay Adımda Probleminizi Çözelim; 1) İletişime geçin
2) Ücretsiz işitme testi ve işitme cihazı uygulaması 3) İşitme cihazı tespiti